IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

RYU GAN SOU
1994 | TOKYO
PHOTO: NACASA&PARTNERS INC.,HIROYUKI HIRAI