IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

TSUMORI CHISATO
2010 | HongKong IFC
Photo: Nacasa&Partners Inc.