IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

TSUMORI CHISATO
2014 | HongKong Paterson St.
Photo: Nacasa&Partners Inc.