IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

TSUMORI CHISATO
2013 | Shanghai IAPM
Photo: Nacasa&Partners Inc.