IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

TSUMORI CHISATO
1998 | AOYAMA
PHOTO: NACASA&PARTNERS INC.