IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

TSUMORI CHISATO
2000 | SHIBUYA PARCO
PHOTO: NACASA&PARTNERS INC.