IGARASHI DESIGN STUDIO

INTERIOR

TSUMORI CHISATO
2001 | KOBE
PHOTO: NACASA&PARTNERS INC.